Institut ocelových konstrukcí s.r.o., Beskydská 235, 738 01 Frýdek-Místek, tel.: 774 442 936

prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc., ředitel společnosti
tel., fax: +420 549 245 212
mobil: +420 606 340 210
e-mail: melcher.j@fce.vutbr.cz

doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D., jednatel
tel.: +420 774 442 936
e-mail: vit.krivy@vsb.cz

Ing. František Hrala, hlavní specialista
mobil: +420 604 200 769
e-mail: hrala@iok.cz

IČ: 48401617, DIČ: CZ48401617

Datová schránka: ai5b89y

Předmět činnosti:

Kontrolní prohlídky a hodnocení existujících ocelových konstrukcí

 • Běžné, podrobné a mimořádné prohlídky ocelových konstrukcí pozemních a průmyslových staveb podle normy ČSN 73 2601.
 • Hodnocení existujících ocelových a konstrukcí podle ČSN ISO 13822.
 • Statické posudky posuzovaných ocelových konstrukcí.
 • Diagnostika ocelových konstrukcí (měření reálných tlouštěk ocelových prvků, hodnocení stavu protikorozní ochrany, tenzometrická měření, zajištění dynamických zkoušek).
 • Vypracování technické dokumentace k návrhu oprav.
 • Konzultační a dozorová činnost při realizaci navržených oprav.

Statické posudky ocelových konstrukcí

 • Návrh a posudek spolehlivosti ocelových nosných konstrukcí pozemních a průmyslových staveb v souladu s platnými evropskými normami.
 • Návrh a posudek spolehlivosti spojů podle platných evropských norem.
 • Speciální statické analýzy pro návrh a posouzení nosných prvků rypadel, nakladačů a zakladačů.
 • Statické posudky ocelových konstrukcí v energetických přenosových soustavách.

Centrum technické normalizace

 • Společnost působí jako Centem technické normalizace (CTN) při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) pro následující oblasti: (a) Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí; (b) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí; (c) Eurokód 9: Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin; (d) Ocelové a hliníkové konstrukce.
 • Tvorba a překlady norem v oboru ocelových konstrukcí (např. normy ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1993-1-4, ČSN EN 1993-1-6, ČSN EN 1993-1-11, ČSN EN 1993-1-12, ČSN EN 1993-4-1, ČSN EN 1993-4-2, ČSN EN 1993-4-3, ČSN EN 1993-6).

Výzkum a vývoj v oboru ocelových konstrukcí

 • Institut ocelových konstrukcí dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami (především fakulty stavební VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava) a také s dalšími vědeckými pracovišti v ČR (Ústav fyziky materiálů AV ČR; SVÚOM, s.r.o., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.) při řešení složitých inženýrských úloh a také při řešení výzkumných a inovačních projektů.
 • Zaměstnanci naší společnosti rovněž dlouhodobě spolupracují s předními projekčními a výrobními firmami působícími v oboru ocelových konstrukcí (PIS Pechal, s.r.o., Vítkovice Power Engineering, EGE – Energovod, s.r.o., SE-MI Technology, a.s.).
 • V rámci vědecko-výzkumné činnosti se společnost dlouhodobě zabývá hodnocením spolehlivosti existujících ocelových konstrukcí oslabených korozním oslabováním (studium korozních procesů, vyhodnocení lokálních korozně oslabených míst, experimentální atmosférické korozní zkoušky, návrh vhodných konstrukčních opatření pro eliminaci vzniku korozního oslabení, tvorba korozních predikčních modelů pro konstrukce z patinujících ocelí).
 • Aplikace geometricky a fyzikálně nelineárních výpočtů při návrhu a statickém posouzení ocelových konstrukcí.
 • Měření, statistické zpracování a vyhodnocení materiálových vlastností ocelí.